English  |  網站總覽
企業管治
 

本公司致力保持高水準之企業管管治。本公司董事相信,對本集團成長以及保障及提高股東權益而言,完善而合理之企業管治常規實在不可或缺。

 
 

本公司之企業管治原則強調有效之董事會、健全的內部監控、合適之獨立決策、透明及向本公司股東問責。董事將會持續監察及修訂本公司之企業管治政策,確保該等政策符合上市規則之一般規則及準確規定。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 中國三迪控股有限公司 2014 本公司保留所有權利