English  |  網站總覽
 
 
2019
 
 
 
2019-03-27   公告及通告 - [更改註冊地址或辦事處、香港業務的註冊地或香港接收法律程序文件代表]
更改香港主要營業地點
 
       
2019-03-24   公告及通告 - [末期業績]
截至二零一八年十二月三十一日止九個月業績公告
 
       
2019-03-21   公告及通告 - [內幕消息]
採納股息政策
 
       
2019-03-12   公告及通告 - [董事會召開日期]
董事會會議通告
 
       
2019-03-05   月報表
截至2019年2月28日之股份發行人的證券變動月報表
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  二零二零年
  二零一九年
  二零一八年
  二零一七年
 
 
 
     
 
 
 
© 中國三迪控股有限公司 2014 本公司保留所有權利