English  |  網站總覽
 
 
2018
 
 
 
2018-02-09   公告及通告 - [其他-業務發展最新情況]
補充公告
 
       
2018-02-06   月報表
截至2018年1月31日之股份發行人的證券變動月報表
 
       
2018-02-05   公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用]
董事名單及其角色與職能
 
       
2018-02-05   公告及通告 - [更換董事或重要行政職能或職責的變更] 執行董事變動及 獨立非執行董事變  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  二零二零年
  二零一九年
  二零一八年
  二零一七年
 
 
 
     
 
 
 
© 中國三迪控股有限公司 2014 本公司保留所有權利