English  |  網站總覽
 
 
2017
 
 
 
2017-11-30   公告及通告 - [中期業績]
截至二零一七年九月三十日止六個月之 中期業績公告
 
       
2017-11-16   公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]
正面盈利預告
 
       
2017-11-15   公告及通告 - [董事會召開日期]
董事會會議通告
 
       
2017-11-06   月報表
截至2017年10月31日之股份發行人的證券變動月報表
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  二零一八年
  二零一七年
 
 
 
     
 
 
 
© 中國三迪控股有限公司 2014 本公司保留所有權利