English  |  網站總覽
 
 
2017
 
 
 
2017-08-25   公告及通告 - [股東周年大會的結果]
於二零一七年八月二十五日舉行之股東週年大會之投票表決結果
 
       
2017-08-01   月報表
截至2017年7月31日之股份發行人的證券變動月報表
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  二零一八年
  二零一七年
 
 
 
     
 
 
 
© 中國三迪控股有限公司 2014 本公司保留所有權利