English  |  網站總覽
 
 
2017
 
 
 
2017-02-28   公告及通告 - [延遲發送通函或其他文件]
延遲寄發通函
 
       
2017-02-20   公告及通告 - [更換公司秘書 / 更改註冊地址或辦事處、香港業務的註冊地或香港接收法律程序文件代表]
公司秘書及接收法律程序文件代理人辭任 及更換授權代表
 
       
2017-02-01   月報表
截至2017年1月31日之股份發行人的證券變動月報表
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  二零一八年
  二零一七年
 
 
 
     
 
 
 
© 中國三迪控股有限公司 2014 本公司保留所有權利