English  |  網站總覽
 
 
2015
 
 
 
2015-04-29   公告及通告 - [配售 / 根據一般性授權發行股份]
根據一般授權配售新股份
 
       
2015-04-28   公告及通告 - [配售 / 發行債務證券 / 內幕消息]
內幕消息 配售債券
 
       
2015-04-07   公告及通告 - [內幕消息 / 其他-業務發展最新情況]
內幕消息 戰略合作諒解備忘錄
 
       
2015-04-01   月報表
截至2015年3月31日之股份發行人的證券變動月報表
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  二零一九年
  二零一八年
  二零一七年
 
 
 
     
 
 
 
© 中國三迪控股有限公司 2014 本公司保留所有權利