English  |  網站總覽
 
 
 
 
 
2014-12-12   公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用]
董事名單及其角色與職能
 
       
2014-12-12   公告及通告 - [更換董事或重要行政職能或職責的變更]
委任本公司執行董事兼主席
 
       
2014-12-09   財務報表/環境、社會及管治資料 - [中期/半年度報告]
中期報告 2014/15
 
       
2014-12-01   月報表
截至2014年11月30日之股份發行人的證券變動月報表
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  二零二零年
  二零一九年
  二零一八年
  二零一七年
 
 
 
 
© 中國三迪控股有限公司 2014 本公司保留所有權利