English  |  網站總覽
 
 
 
 
 
2014-10-21   公告及通告 - [更換公司秘書 / 更改註冊地址或辦事處、香港業務的註冊地或香港接收法律程序文件代表]
公司秘書、授權代表及接收法律程序文件代理人變動
 
       
2014-10-03   月報表
截至2014年9月30日之股份發行人的證券變動月報表
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  二零二零年
  二零一九年
  二零一八年
  二零一七年
 
 
 
 
© 中國三迪控股有限公司 2014 本公司保留所有權利