English  |  網站總覽
 
 
 
 
 
2013-07-17   代表委任表格  
       
2013-07-17   建議授出發行及購回本公司股份之一般授權、重選退任董事及股東週年大會通告  
       
2013-07-17   股東週年大會通告  
       
2013-07-17   2012/13年報  
       
2013-07-03   截至2013年6月30日之股份發行人的證券變動月報表  
       
2013-07-01   截至二零一三年三月三十一日止年度業績公告  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  二零二零年
  二零一九年
  二零一八年
  二零一七年
 
 
 
 
 
© 中國三迪控股有限公司 2014 本公司保留所有權利