English  |  網站總覽
 
 
 
2012-08-29   股東週年大會通告  
       
2012-08-29   代表委任表格  
       
2012-08-29   建議授出發行及購回 本公司股份之一般授權、 重選退任董事、 更新計劃授權限額、 更改公司名稱 及 股東週年大會通告  
       
2012-08-28   建議更改公司名稱  
       
2012-08-06   截至2012年7月31日之股份發行人的證券變動月報表  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  二零二零年
  二零一九年
  二零一八年
  二零一七年
 
 
 
 
 
© 中國三迪控股有限公司 2014 本公司保留所有權利