English  |  網站總覽
 
 
 
2012-06-29   構成本公司非常重大收購之收購事項代價之完成後調整  
       
2012-06-29   截至二零一二年三月三十一日止年度業績公佈  
       
2012-06-18   董事會會議通告  
       
2012-06-14   盈利警告  
       
2012-06-06   截至2012年5月31日之股份發行人的證券變動月報表  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  二零二零年
  二零一九年
  二零一八年
  二零一七年
 
 
 
 
 
© 中國三迪控股有限公司 2014 本公司保留所有權利