English  |  網站總覽
>
 
 
 
2012-01-30   於二零一二年一月三十日舉行之股東特別大會之按股數投票表決結果  
       
2012-01-09   於二零一二年一月三十日(星期一)上午十一時正舉行之股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格  
       
2012-01-09   股東特別大會通告  
       
2012-01-09   涉及發行可換股優先股及可換股票據構成本公司非常重大收購之收購事項;建議增加法定股本;及股東特別大會通告  
       
2012-01-05   截至2011年12月31日之股份發行人的證券變動月報表  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  二零二零年
  二零一九年
  二零一八年
  二零一七年
 
 
 
 
 
© 中國三迪控股有限公司 2014 本公司保留所有權利