English  |  網站總覽
 
 
 
2011-10-28   建議股本重組及該等股份轉讓協議之修訂  
       
2011-10-07   就涉及發行可換股優先股及可換股票據之非常重大收購事項;建議增加法定股本;及恢復買賣之公告作出澄清公告  
       
2011-10-06   截至2011年9月30日之股份發行人的證券變動月報表  
       
2011-10-03   交易所通告 - 復牌  
       
2011-10-02   涉及發行可換股優先股及可換股票據構成本公司非常重大收購之收購事項;建議增加法定股本;及恢復買賣  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  二零一八年
  二零一七年
 
 
 
 
 
© 中國三迪控股有限公司 2014 本公司保留所有權利