English  |  網站總覽
 
 
 
2011-09-21   提示性公佈  
       
2011-09-16   於二零一一年九月十六日舉行之股東週年大會之投票表決結果  
       
2011-09-05   截至2011年8月31日之股份發行人的證券變動月報表  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  二零二零年
  二零一九年
  二零一八年
  二零一七年
 
 
 
 
 
© 中國三迪控股有限公司 2014 本公司保留所有權利