English  |  網站總覽
 
 
 
2011-06-30   截至二零一一年三月三十一日止年度業績公佈  
       
2011-06-20   股價及成交量的不尋常變動  
       
2011-06-17   董事會召開日期  
       
2011-06-08   更改主要營業地址  
       
2011-06-07   截至2011年5月31之股份發行人的證券變動月報表  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  二零二零年
  二零一九年
  二零一八年
  二零一七年
 
 
 
 
 
© 中國三迪控股有限公司 2014 本公司保留所有權利