English  |  網站總覽
 
 
 
2010-11-29   截至二零一零年九月三十日止六個月中期業績公佈  
       
2010-11-25   盈利警告  
       
2010-11-17   董事會召開日期  
       
2010-11-04   截至2010年10月31日之股份發行人的證券變動月報表  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  二零一八年
  二零一七年
 
 
 
 
 
© 中國三迪控股有限公司 2014 本公司保留所有權利