English  |  網站總覽
 
 
 
2010-08-31   配售協議失效  
       
2010-08-04   截至2010年7月31日之股份發行人的證券變動月報表  
       
2010-08-04   有關可能收購蒙古煤礦之諒解備忘錄  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  二零一八年
  二零一七年
 
 
 
 
 
© 中國三迪控股有限公司 2014 本公司保留所有權利