English  |  網站總覽
 
 
 
 
2008-09-29   股份購回報告
致香港聯合交易所有限公司的股份購回報告 (表格G)
 
       
2008-09-24   股份購回報告
致香港聯合交易所有限公司的股份購回報告 (表格G)
 
       
2008-09-23   股份購回報告
致香港聯合交易所有限公司的股份購回報告 (表格G)
 
       
2008-09-22   股份購回報告
致香港聯合交易所有限公司的股份購回報告 (表格G)
 
       
2008-09-19   股份購回報告
致香港聯合交易所有限公司的股份購回報告 (表格G)
 
       
2008-09-17   股份購回報告
致香港聯合交易所有限公司的股份購回報告 (表格G)
 
       
2008-09-11   股份購回報告
致香港聯合交易所有限公司的股份購回報告 (表格G)
 
       
2008-09-05   有關可換股票據之每月公佈  
       
2008-09-01   委任一名執行董事及一名非執行董事辭任  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  二零二零年
  二零一九年
  二零一八年
  二零一七年
 
 
 
 
 
© 中國三迪控股有限公司 2014 本公司保留所有權利