English  |  網站總覽
 
 
 
 
2008-05-30   公佈  
       
2008-05-02   有關可換股票據之每月公佈  
       
2008-05-02   更改公司名稱而舉行之股東特別大會之結果  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  二零二零年
  二零一九年
  二零一八年
  二零一七年
 
 
 
 
 
© 中國三迪控股有限公司 2014 本公司保留所有權利