English  |  網站總覽
 
 
 
 
2008-04-30   更改公司名稱而舉行之股東特別大會之結果  
       
2008-04-29   成交量的不尋常變動  
       
2008-04-03   代表委任表格  
       
2008-04-03   建議更改公司名稱  
       
2008-04-03   有關可換股票據之每月公佈  
       
2008-04-02   致香港聯合交易所有限公司的股份購回報告(表格G)  
       
2008-04-01   不尋常股價及成交量波動  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  二零一八年
  二零一七年
 
 
 
 
 
© 中國三迪控股有限公司 2014 本公司保留所有權利