English  |  網站總覽
 
 
 
 
2008-02-28   股東特別大會結果  
       
2008-02-14   不尋常股價及成交量波動  
       
2008-02-05   有關可換股票據之每月公佈  
       
2008-02-04   代表委任表格  
       
2008-02-04   須予披露及關連交易建議出售資產  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  二零二零年
  二零一九年
  二零一八年
  二零一七年
 
 
 
 
 
© 中國三迪控股有限公司 2014 本公司保留所有權利