English  |  網站總覽
>
 
 
 
 
2007-08-30   收購林地之租賃權益  
       
2007-08-23   收購林地之租賃權益  
       
2007-08-21   收購林地之租賃權益  
       
2007-08-14   股東週年大會通告  
       
2007-08-14   代表委任表格  
       
2007-08-14   建議授出發行及購回本公司股份之一般授權、重選退任董事、更新根據購股權計劃授出購股權之上限及股東週年大會通告  
       
2007-08-12   須予披露交易有關收購位於貴州省丘北縣之林地之租賃權益及收購位於貴州省文山縣之林地之租賃權益  
       
2007-08-07   不尋常股價及成交量波動  
       
2007-08-03   有關可換股票據之每月公佈  
  二零一八年
  二零一七年
 
 
 
 
 
© 中國三迪控股有限公司 2014 本公司保留所有權利